Hoa Vô Ưu http://feed.informer.com/digests/Q0ZYNVXUEN/feeder Hoa Vô Ưu Respective post owners and feed distributors Thu, 18 Feb 2016 03:43:44 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ 5 PPP Số 516 | An Lành Hạnh Phúc http://hoavouu.com/a46220/5-ppp-so-516-an-lanh-hanh-phuc Hoavouu.com urn:uuid:65036d92-2110-64d0-36c0-6888c08493b5 Mon, 25 Mar 2019 01:36:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/y5svZeCw1ggBAGx_/w200/thich-hanh-tue-516-an-lanh-hanh-phuc.jpg" width="180" height="102"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California ngày 24/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Giàu Lên Dễ Sinh Tật http://hoavouu.com/a46209/giau-len-de-sinh-tat Hoavouu.com urn:uuid:ffbf2aa7-f804-3d20-d068-a388f722d491 Mon, 25 Mar 2019 01:31:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/yexGLJ2t1ggBACo0/w200/lam-the-nao.jpg" width="180" height="101"/>Làm giàu chính đáng là việc khó đối với nhiều người. Nhưng khi khấm khá rồi mà biết an hưởng “không phóng dật, không tham đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng sinh” lại càng khó khăn hơn. Quảng Tánh 2012 淨土大經科註 - 580 http://hoavouu.com/a45893/2012-579 Hoavouu.com urn:uuid:29d15a60-bea9-51b0-7233-c7eb0d0dc810 Sun, 24 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung 5 PPP Số 515 | Không Chấp Lỗi Người http://hoavouu.com/a46219/5-ppp-so-515-khong-chap-loi-nguoi Hoavouu.com urn:uuid:39da448e-8523-280d-cd74-923d5ff2f07b Sun, 24 Mar 2019 13:36:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/JFllXmWw1ggBAKA2/w200/thich-hanh-tue-515-khong-chap-loi-nguoi.jpg" width="180" height="102"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California ngày 23/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Niềm Tin Đại Thừa http://hoavouu.com/a46208/niem-tin-dai-thua Hoavouu.com urn:uuid:522b8235-3198-3807-e25a-1a17323b20af Sun, 24 Mar 2019 01:25:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/pdTql5yt1ggBALwn/w200/niem-tin-dai-thua.jpg" width="180" height="216"/>Nhiều Phật tử tuy nói là tu theo Đại thừa nhưng thật ra rất ít người biết rõ tông chỉ của Đại thừa hoặc chỉ biết sơ sài, nên việc tu hành không đạt được kết quả. Tâm Thái 2012 淨土大經科註 - 579 http://hoavouu.com/a45892/2012-578 Hoavouu.com urn:uuid:81ee8a0f-0660-e3b5-bce3-bd40ae9a7905 Sat, 23 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Đức Phật và Giáo Pháp - Kinh Vô Ngã Tướng http://hoavouu.com/a46214/duc-phat-va-giao-phap-kinh-vo-nga-tuong Hoavouu.com urn:uuid:1efecbf0-da93-3982-f5bc-e141695f6052 Sat, 23 Mar 2019 16:40:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/ZlAYC7Cv1ggBAF92/w200/thich-hanh-tue-kinh-vo-nga-tuong.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 21/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 514 | Giá Trị Muôn Loài http://hoavouu.com/a46213/5-ppp-so-514-gia-tri-muon-loai Hoavouu.com urn:uuid:f07f3c6f-5a7d-f826-fcd5-caf3d03a6e3d Fri, 22 Mar 2019 23:36:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/UNE0eCuv1ggBAEsp/w200/thich-hanh-tue-514-gia-tri-muon-loai.jpg" width="180" height="102"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 22/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 514 | Giá Trị Muôn Loài http://hoavouu.com/a46219/5-ppp-so-514-gia-tri-muon-loai Hoavouu.com urn:uuid:14fb2120-3be3-fc30-080a-12e5bc816160 Fri, 22 Mar 2019 23:36:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/UNE0eCuv1ggBAEsp/w200/thich-hanh-tue-514-gia-tri-muon-loai.jpg" width="180" height="102"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 22/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 578 http://hoavouu.com/a45891/2012-577 Hoavouu.com urn:uuid:f81825a1-9638-37d2-5024-377dcf83a6b2 Fri, 22 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Sống Ngay Thực Tại, Bây Giờ http://hoavouu.com/a46201/song-ngay-thuc-tai-bay-gio Hoavouu.com urn:uuid:c6f6eec1-88ac-9b69-cfe8-ef813ed3ea94 Fri, 22 Mar 2019 19:39:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/-wMXdBCr1ggBAt9P/w200/song-ngay-thuc-tai-bay-gio.png" width="180" height="101"/>Trong nhà thiền luôn nhắc mọi người, phải sống trở về với cái thực tại đang hiện hữu sáng ngời, đó là thiền chân thật. TT. Thích Thông Phương 5 PPP Số 513 | Thoáng Một Tí Rồi Đi http://hoavouu.com/a46212/5-ppp-so-513-thoang-mot-ti-roi-di Hoavouu.com urn:uuid:63dc8267-7539-6f44-4c2e-53408f06f713 Thu, 21 Mar 2019 22:36:12 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/PQgxcEuu1ggBANBF/w200/thich-hanh-tue-513-thoang-mot-ti-roi-di.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diedo, California ngày 21/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 513 | Thoáng Một Tí Rồi Đi http://hoavouu.com/a46212/5-ppp-so-513-thoang-mot-ti-roi-di Hoavouu.com urn:uuid:47bb191b-48f5-41e0-9353-5d6bd8be2528 Thu, 21 Mar 2019 22:36:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/PQgxcEuu1ggBANBF/w200/thich-hanh-tue-513-thoang-mot-ti-roi-di.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 21/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 577 http://hoavouu.com/a45890/2012-576 Hoavouu.com urn:uuid:886407ab-89ec-e7a3-f01a-1bd314cbfc82 Thu, 21 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Chớ Xem Thường Trẻ Nhỏ http://hoavouu.com/a46200/cho-xem-thuong-tre-nho Hoavouu.com urn:uuid:3d6f6849-c477-b462-6c4a-791093ffc318 Thu, 21 Mar 2019 19:30:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/zd2e6Q-r1ggBAIJJ/w200/chu-tieu.jpg" width="180" height="236"/>Theo nhận thức của số đông, bậc đạo sư phải là vị niên cao lạp trưởng, thâm niên tu hành. Trong khi Thế Tôn chứng đạo và hành đạo khi tuổi đời chỉ dưới bốn mươi đã gây ra dị nghị, phân vân cho không ít người. Quảng Tánh Phật Học Phổ Thông | Trì Giới Ba La Mật http://hoavouu.com/a46207/phat-hoc-pho-thong-tri-gioi-ba-la-mat Hoavouu.com urn:uuid:3fd8d56d-d90b-d425-d20e-2d4e8ba0a563 Thu, 21 Mar 2019 02:27:19 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/pBLaynyt1ggBAKZh/w200/thich-hanh-tue-tri-gioi-ba-la-mat.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như, California, Hoa Kỳ 19/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 576 http://hoavouu.com/a45889/2012-575 Hoavouu.com urn:uuid:eb846a67-9a24-de11-897d-661f8f277aa3 Wed, 20 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Hiểu Chánh Niệm Cho Đúng http://hoavouu.com/a46199/hieu-chanh-niem-cho-dung Hoavouu.com urn:uuid:3d58cf0e-dec5-3a6e-87ff-8d9a13186fa7 Wed, 20 Mar 2019 19:26:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/5Pfy3Q6r1ggBAClQ/w200/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-an-do-co-truoc-va-cung-thoi-voi-duc-phat-thich-ca.jpg" width="180" height="199"/>Từ trước đến nay, trên sách báo, tạp chí, trong nhiều băng giảng, cho đến chư vị thiền sư, nhà nghiên cứu đó đây, ai cũng nói đến chánh niệm, và lại nói nhiều cách khác nhau. HT Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) Nhị Khoá Hiệp Giải | Thập Nguyện Phổ Hiền 2 http://hoavouu.com/a46206/nhi-khoa-hiep-giai-thap-nguyen-pho-hien-2 Hoavouu.com urn:uuid:67fe13cd-d91c-3312-208b-8f937782ecea Wed, 20 Mar 2019 04:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/OTBQtN2s1ggBAAYa/w200/thich-hanh-tue-thap-nguyen-pho-hien-2.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, California, Hoa Kỳ 18/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Bố Thí http://hoavouu.com/a46205/bo-thi Hoavouu.com urn:uuid:28d30e57-8f56-7c49-20e9-65d458012fa8 Wed, 20 Mar 2019 00:29:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/kYAFOsus1ggBAKQk/w200/bo-thi-thich-hanh-tue.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 17/3/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 575 http://hoavouu.com/a45888/2012-574 Hoavouu.com urn:uuid:9a18df07-50ff-b9be-8908-b354741eed33 Tue, 19 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Niết Bàn Là Gì ? http://hoavouu.com/a46198/niet-ban-la-gi- Hoavouu.com urn:uuid:a50e4917-b2d2-19bf-6d13-99a1e9faa1df Tue, 19 Mar 2019 19:21:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/z9oJLA6r1ggBAJt_/w200/niet-ban-la-gi.jpg" width="180" height="120"/>Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), HT Thích Thanh Từ 5 PPP Số 512 | Giá Trị Tự Thân http://hoavouu.com/a46203/5-ppp-so-512-gia-tri-tu-than Hoavouu.com urn:uuid:6153d5c4-5315-8d04-b4f1-b869affb7080 Tue, 19 Mar 2019 18:03:10 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/4agVPpGs1ggBAGZZ/w200/thich-hanh-tue-512-gia-tri-tu-than.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California ngày 19/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa http://hoavouu.com/a46204/moi-to-vuong-cua-huyen-tran-cong-chua Hoavouu.com urn:uuid:5562bac9-3ad2-23bb-ffab-dbcd14550597 Tue, 19 Mar 2019 17:42:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/3_zqm5Ks1ggBAAFH/w200/huyen-tran-cong-chua.jpg" width="180" height="128"/>Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển HT Thích Như Điển 5 PPP Số 511 | Tự Ti Mặc Cảm http://hoavouu.com/a46202/5-ppp-so-511-tu-ti-mac-cam Hoavouu.com urn:uuid:f18864bd-1e2f-b048-0d69-574291c68da6 Tue, 19 Mar 2019 03:58:55 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/kk363Ais1ggBAHhj/w200/thich-hanh-tue-511-tu-ti-mac-cam.jpg" width="180" height="102"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, California ngày 18/03/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 574 http://hoavouu.com/a45887/2012-573 Hoavouu.com urn:uuid:e554f449-0e67-53c2-8774-e8c46fc22179 Mon, 18 Mar 2019 21:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Năm Phương Cách Để Đối Trị Sân Hận http://hoavouu.com/a46189/nam-phuong-cach-de-doi-tri-san-han Hoavouu.com urn:uuid:893161cc-6e61-62e5-34fc-0b0684732515 Mon, 18 Mar 2019 13:34:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/z0UcF8Kl1ggBAI0f/w200/su-buong-xuong-sau-cung.jpg" width="180" height="145"/>Có năm phương cách để đối trị sân hận. Chúng giúp xóa tận gốc rễ của sân hận. Đó là gì? Nếu sân nổi lên, cần làm như sau: vun trồng tâm từ, vun trồng tâm bi, vun trồng tâm xả… Ni Sư Ayakhema, Chơn Minh Nguyễn Văn Phú, Tịnh Nghiêm Nghiêm Xuân Cường, Diệu Liên Lý Thu Linh