VNG http://feed.informer.com/digests/JV3M9AYQV9/feeder VNG Respective post owners and feed distributors Sat, 29 Oct 2016 17:57:51 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Proef koppelt omgevingsvisie en Sustainable Development Goal http://vng.nl/node/81120 Nieuwsoverzichten urn:uuid:6faf2c9c-fbad-23a6-1e73-fa88de235e1f Fri, 22 Feb 2019 14:32:21 +0000 <div class="feed-item-introduction">Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten.</div> <div class="feed-item-body"><p>De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering van de omgevingswet, onder meer door het samen met gemeenten opzetten en uitvoeren van praktijkproeven. Een belangrijke uitdaging is hoe de fysieke leefomgeving integraal te benaderen en sectorale thema’s zoals energietransitie, erfgoed, gezondheid en luchtkwaliteit een evenwichtige plek te geven in de omgevingsvisie.</p> <h2>SDGs</h2> <p>De wereldwijde duurzaamheidsagenda zoals uitgedrukt in de Global Goals gaat eveneens uit van een integrale aanpak waarbij de fysieke, sociale en economische aspecten van duurzaamheid met elkaar in balans zijn. In de praktijkproef willen we daarom verkennen en uitwerken hoe de Global Goals als afwegingskader zijn te gebruiken bij het formuleren van de omgevingsvisie. Belangrijke vraag daarbij is hoe je integraal kunt werken en toch tot keuzes en prioriteiten komt. Hoe ziet een samenhangende bestuurlijke afweging er dan uit?</p> <h2>Proef</h2> <p>De deelnemende gemeenten gaan met deze insteek aan de slag in vier bijeenkomsten binnen ongeveer drie maanden. Tussen de bijeenkomsten wordt in de eigen gemeente gewerkt met het materiaal dat in de bijeenkomsten is ontwikkeld. De vragen en inzichten die dat oplevert zijn weer input voor de volgende bijeenkomst. Het hele proces wordt georganiseerd door de VNG en er is externe begeleiding bij en tussen de bijeenkomsten. De praktijkproef moet op die manier ook voor andere gemeenten toepasbare inzichten en praktijkervaringen opleveren.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="mailto:Charles.deVries@VNG.nl">Email de organisator</a></li> </ul></div> Proef koppelt omgevingsvisie en Sustainable Development Goal http://www.vng.nl/node/81120 Nieuws urn:uuid:ef793243-db6f-15ad-6ddb-070f0f1647d7 Fri, 22 Feb 2019 14:32:21 +0000 Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten. Consultatie Aanvullingsbesluit Natuur http://vng.nl/node/81105 Nieuwsoverzichten urn:uuid:d9a52f47-65d7-4c65-e3a7-116d41c47f90 Fri, 22 Feb 2019 10:26:18 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG roept gemeenten op, om met spoed deel te nemen aan de consultatie Aanvullingsbesluit Natuur.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het kabinet wil de Wet natuurbescherming integreren met de Omgevingswet, zodra die wet in werking treedt. De Omgevingswet heeft een meer kaderstellend karakter dan de Wet natuurbescherming. Daarom zullen veel inhoudelijke regels van de Wet natuurbescherming in het Aanvullingsbesluit natuur een plek krijgen. De consultatie over dit aanvullingsbesluit is gestart op 29 januari.</p> <h2>VNG reactie</h2> <p>De VNG bereidt een bestuurlijke reactie op het aanvullingsbesluit natuur voor. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. Zo kunnen we een breed gedragen reactie indienen. U kunt uw reactie tot en met 1 maart 2019 sturen naar: <a href="mailto:omgevingswet@vng.nl">omgevingswet@vng.nl</a> onder vermelding van “<em>Inbreng VNG-reactie Aanvullingsbesluit natuur</em>”. Wij vragen u daarvoor gebruik te maken van bijgevoegd Excel-formulier. Hieronder is ook een leeswijzer bijgevoegd, die kan helpen om de systematiek van de Omgevingswet beter te begrijpen.</p> <h2>Aanvullingsbesluit</h2> <p>Onderwerpen die in het aanvullingsbesluit aan bod komen, zijn onder andere:</p> <ul><li>de bevoegdheidsverdeling</li> <li>regels over de gebiedsbescherming</li> <li>soortenbescherming</li> <li>handel in en bezit van dieren en planten</li> <li>houtopstanden.</li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/leeswijzer_vng_ab_natuur.pdf">Leeswijzer Omgevingswet</a>(pdf)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/tabel_tbv_consultatie_aanvullingsbesluit_natuur_2019.xlsx">Excell-formulier Inbreng VNG-reactie Aanvullingsbesluit Natuur</a></li> <li><a href="https://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluitnatuur">De officiële publicatie van de consultatie online</a></li> </ul></div> Consultatie Aanvullingsbesluit Natuur http://www.vng.nl/node/81105 Nieuws urn:uuid:dc41926f-6ba0-1a76-d4f2-91f234f202bd Fri, 22 Feb 2019 10:26:18 +0000 De VNG roept gemeenten op, om met spoed deel te nemen aan de consultatie Aanvullingsbesluit Natuur. Terugblik commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 14 februari http://www.vng.nl/node/81104 Nieuws urn:uuid:6965b3f6-aca7-9dae-362e-c3e31ce6d20b Fri, 22 Feb 2019 09:37:38 +0000 In de commissievergadering is onder andere gesproken over financiën/sturing en sportbeleid tot de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. SCP, CBP en het programma Integraal Werken in de Wijk hielden een presentatie over de staat van het sociaal domein en wijkteams. Terugblik commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 14 februari http://vng.nl/node/81104 Nieuwsoverzichten urn:uuid:a5fae150-14a4-7a55-4a74-7636a6df9e81 Fri, 22 Feb 2019 09:37:38 +0000 <div class="feed-item-introduction">In de commissievergadering is onder andere gesproken over financiën/sturing en sportbeleid tot de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. SCP, CBP en het programma Integraal Werken in de Wijk hielden een presentatie over de staat van het sociaal domein en wijkteams.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Uitvoering moties ALV</h2> <p>VNG en het Rijk zijn intensief met elkaar in gesprek over de uitvoering van de ALV-moties over de tekorten jeugd en de JuisteZorgOpDeJuistePlek. De commissie is uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van deze gesprekken en (tussen) resultaten van de overleggen over jeugd, GGZ en het abonnementstarief Wmo.</p> <p>Voorafgaand aan de commissie was er een ontbijtsessie met commissieleden en directeuren over de gemeentelijke rol en insteek bij de JuisteZorgOpDeJuistePlek. De commissie wordt nauw betrokken bij het verdere overleg over de uitvoering van de moties.</p> <ul><li>Zie ook: <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/sleutelrol-gemeenten-bij-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek">Sleutelrol gemeenten bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek | VNG</a> </li> </ul> <h2>Beschermd wonen</h2> <p>De commissie stemt in met publicatie van cijfers van het nieuwe verdeelmodel inclusief de financiële bijsluiter. De commissie vraagt ten aanzien van het tempo van doordecentralisatie/uitvoering en de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden die daarbij zijn gesteld, om de uitwerking van een alternatief.</p> <p>De commissie stelt het op prijs als het wethouders-centrumgemeente overleg Beschermd Wonen doorontwikkelt naar een regiogemeenten overleg Beschermd Wonen.</p> <h2>Advies Met andere Ogen</h2> <p>In het VNG-rapport Met andere ogen wordt voorgesteld dat gemeenten een regierol nemen in de aansluiting onderwijs, jeugd, zorg. Gemeenten pakken die rol graag op. De commissie maakt hierbij twee belangrijke opmerkingen:</p> <ul><li>Versterking van het onderwijs en het pedagogisch klimaat is en blijft van belang</li> <li>Demedicalisering in de jeugdhulp. Om deze doelstelling uit de Jeugdwet waar te kunnen maken is een intensief gesprek en samenwerking nodig met onderwijs, ouders en kinderen<br />  </li> <li>Zie ook: Rapport <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/passend-onderwijs/publicaties/met-andere-ogen">Met andere ogen | VNG</a></li> </ul> <h2>Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang</h2> <p>De commissie gaat akkoord met het het advies aan alle gemeenten om het nieuwe convenant inclusief beleidsregels te ondertekenen met de kanttekening dat alleen het convenant het vraagstuk niet gaat oplossen. Daarvoor is onder andere ook beweging op de woningmarkt nodig.</p> <p>Afgesproken wordt dat de VNG, naast het convenant, een communicatielijn maakt om deze punten expliciet onder de aandacht van gemeenten en het kabinet  te brengen. Gemeenten worden hierover en over de implementatie van convenant en beleidsregels binnenkort geïnformeerd.</p> <h2>Overige punten</h2> <p>Andere korte gesprekspunten gingen onder andere over:</p> <ul><li>de <a href="https://www.naleving.net/themas/multidisciplinair-handhaven/nieuws/december-2018/whitepaper-toezicht-en-handhaving-vangrail-van-de-samenleving/">Whitepaper toezicht en handhaving: vangrail van de samenleving! | KCHN</a>,</li> <li>de uitvoering van het sportakkoord</li> <li>laaggeletterdheid</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-wmo/nieuws/wmo-hulpmiddelen-informatie-over-actuele-ontwikkelingen">Wmo-hulpmiddelen: informatie over actuele ontwikkelingen | VNG</a></li> <li>en het convenant nazorg ex-gedetineerden.</li> </ul> <p>Ook werd de commissie geïnformeerd over actuele ontwikkelen zoals:</p> <ul><li>de Wmo-uitspraken van de CRvB,</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/aandachtspunten-ao-schulden-en-armoede-14-februari">Aandachtspunten AO schulden en armoede 14 februari | VNG</a>,</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/lokale-inclusie-agenda-gebruik-de-vng-handreiking">Lokale Inclusie Agenda | VNG</a>, </li> <li>de opdracht voor het VNG expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/combinatiefuncties/nieuws/middelen-en-ondersteuning-combinatiefuncties-per-2019">Middelen en ondersteuning combinatiefuncties per 2019 | VNG</a> </li> <li>de brief van de commissie belangenbehartiging van Fibromyalgie en Samenleving waarin aandacht wordt gevraagd voor de moeilijkheden die fibromyalgie patiënten ervaren bij het aanvragen van (Wmo) voorzieningen bij de gemeente.</li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/bestuur-en-commissies-vng/vng-commissies/commissie-zorg-jeugd-en-onderwijs">VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs</a></li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/presentaties-scp-cpb-wijkwerk-commissie-psi.pdf">Presentatie SCP, CPB en het programma Integraal Werken in de Wijk</a> (pdf, februari 2019)</li> </ul></div> Wat kan het programma Langer Thuis betekenen voor uw regio? http://www.vng.nl/node/81100 Nieuws urn:uuid:e2aeedd9-0746-465c-a2c7-f3bbe3743448 Thu, 21 Feb 2019 16:13:27 +0000 Ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud laten worden, met een goede kwaliteit van leven: dat is het doel van het programma Langer Thuis. De inzet is om de lokale en regionale partijen hierbij te ondersteunen en te helpen versnellen. Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen? Wat kan het programma Langer Thuis betekenen voor uw regio? http://vng.nl/node/81100 Nieuwsoverzichten urn:uuid:7eb94202-eec7-ad38-c4cd-648dd038e993 Thu, 21 Feb 2019 16:13:27 +0000 <div class="feed-item-introduction">Ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud laten worden, met een goede kwaliteit van leven: dat is het doel van het programma Langer Thuis. De inzet is om de lokale en regionale partijen hierbij te ondersteunen en te helpen versnellen. Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen?</div> <div class="feed-item-body"><p>Langer Thuis stelde een factsheet op met een overzicht van het ondersteuningsaanbod: </p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/factsheet_ondersteuningsaanbod_regios_programma_langer_thuis_februari_2019.pdf">Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?</a> (pdf)</li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <p>Bekijk ook de nieuwsbrief die het programma op 12 febuari uitbracht:</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/nieuwsbrief_langer_thuis_12_februari_2019.pdf">Nieuwsbrief programma Langer Thuis</a> (pdf)</li> </ul> <h2>Zie ook</h2> <ul><li> <p><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/plan-van-aanpak-langer-thuis-bekrachtigd">VNG-bericht: 'Plan van aanpak Langer Thuis bekrachtigd'</a>  (7 november 2018)</p> </li> </ul></div> De baten van bomen: resultaten van i-Tree Eco in Nederland http://vng.nl/node/81096 Nieuwsoverzichten urn:uuid:d67f6559-0fb0-9778-d3e2-7eade0c01355 Thu, 21 Feb 2019 15:41:55 +0000 <div class="feed-item-introduction">Een groene omgeving stimuleert de gezondheid en milieukwaliteit. En het is een belangrijk middel in de noodzakelijke klimaatadaptatie. Bomen zijn hierin onmisbaar. Maar hoe meet je de baten van bomen? Dat kan met het programma iTree Eco Nederland.</div> <div class="feed-item-body"><p>Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, nam bij de lancering op 14 februari het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie ‘De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’.</p> <p></p> <div class="media media-element-container media-default"><div class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/baten-van-bomenjpg-0">baten-van-bomen.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="428" width="640" style="height:201px;width:300px;" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/baten-van-bomen.jpg?itok=Ys7r93vW" alt="" title="" /></div> </div> </div> <p><em>Jan van Zanen neemt publicatie in ontvangst van Gerdo van Grootheest, voorzitter Stadswerk</em></p> <p>In dit boekje zijn de resultaten van de pilots die zijn gedaan in veertien gemeenten samengevat. Ook geeft de publicatie voorbeelden van toepassingen van i-Tree in Nederland.</p> <h2>Van kwantiteit naar boomkwaliteit</h2> <p>I-Tree Eco laat zien dat een goed groeiende boom een betere grotere bijdrage levert aan:</p> <ul><li>de luchtkwaliteit</li> <li>het koelen van de stad</li> <li>en de C02-opslag</li> </ul> <p>Door de inzet van i-Tree kan de discussie worden verlegd van het aantal bomen naar de boomkwaliteit.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/de_baten_van_bomen_resultaten_van_i-tree_eco_in_nederland.pdf">De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’</a> (pdf, februari 2019)</li> <li><a href="https://www.stadswerk.nl/praktijkkennis/Nieuws/1277715.aspx">Nieuwsbericht Stadswerk</a> (20 februari 2019)</li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> De baten van bomen: resultaten van i-Tree Eco in Nederland http://www.vng.nl/node/81096 Nieuws urn:uuid:61229536-afa9-2c30-14ba-708e1253f836 Thu, 21 Feb 2019 15:41:55 +0000 Een groene omgeving stimuleert de gezondheid en milieukwaliteit. En het is een belangrijk middel in de noodzakelijke klimaatadaptatie. Bomen zijn hierin onmisbaar. Maar hoe meet je de baten van bomen? Dat kan met het programma iTree Eco Nederland. Terugblik commissie PSI februari 2019 http://vng.nl/node/81093 Nieuwsoverzichten urn:uuid:63665e5a-17b5-dde7-9411-f6bbe0c52f8d Thu, 21 Feb 2019 10:57:33 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 14 februari samen met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Op de agenda stond een presentatie over de staat van het sociaal domein. </div> <div class="feed-item-body"><p>Vervolgens sprak de commissie in de eigen vergadering onder andere over toezicht en handhaving en inburgering. </p> <h2>De staat van het sociaal domein</h2> <p>De commissies werden geïnformeerd en geïnspireerd door presentaties van het SCP, CPB en het programma Integraal Werken in de Wijk. Onderwerpen van de presentaties en het gesprek hierover in de commissies zijn:</p> <ul><li>de ontwikkelingen in het sociaal domein in de afgelopen 25 jaar</li> <li>het recente onderzoek naar wijkgericht werken</li> <li>praktijkervaringen met het werken in de wijk</li> </ul> <h2>Toezicht en handhaving sociaal domein</h2> <p>De commissie heeft gesproken over het whitepaper toezicht en handhaving. Dit document geeft een visie weer en biedt handreikingen om integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijke domein verder vorm te geven.</p> <p>De commissie onderschrijft de noodzaak voor bestuurlijk draagvlak voor het thema toezicht en handhaving en benoemt daarnaast het belang van het betrekken van ketenpartners.</p> <h2>Inburgering</h2> <p>De commissie heeft gesproken over de veranderopgave inburgering en de wijze waarop wordt omgegaan met de huidige groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige wet vallen.</p> <ul><li>Gemeenten ondersteunen de hoofdlijn van de nieuwe wet, maar staan op het standpunt dat de randvoorwaarden (waaronder budget) vooraf wel goed geregeld moeten zijn</li> <li>Daarnaast willen gemeenten graag zo snel mogelijk in de geest van de nieuwe wet met de huidige groep inburgeringsplichtigen aan de slag</li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/presentaties-scp-cpb-wijkwerk-commissie-psi.pdf">Presentatie SCP, CPB en het programma Integraal Werken in de Wijk</a> (pdf, februari 2019)</li> <li><a href="https://www.naleving.net/themas/multidisciplinair-handhaven/kennisbank/toezicht-en-handhaving-vangrail-van-de-samenleving-whitepaper/">Whitepaper Toezicht en handhaving</a> (naleving.net)</li> <li><a href="https://vng.nl/bestuur-en-commissies-vng/vng-commissies/commissie-participatie-schuldhulpverlening-en-integratie">VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie</a></li> </ul> <p> </p> </div> Gemeenten roepen Kamer op: Kies voor energieneutraal bouwen http://vng.nl/node/81086 Nieuwsoverzichten urn:uuid:1e7a56d6-9d33-bbeb-f7b8-c43617f1b679 Wed, 20 Feb 2019 15:09:27 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG roept Tweede Kamerleden op, om in de nieuwe bijna energieneutraal (BENG) norm te kiezen voor energieneutraal bouwen. De Kamer vergadert donderdag over dit onderwerp.</div> <div class="feed-item-body"><p>In 2015 is een voorstel gedaan om de nieuwbouw vanaf 2020 bijna energieneutraal te laten zijn.Gebouwen die nu aan de voorraad worden toegevoegd dienen neutraal of bij voorkeur leverend te zijn. Met de nu voorgenomen invullingen van de BENG-eis wordt hier helaas geen invulling aan gegeven.</p> <h2>Hogere rekening</h2> <p>Door nu nog gebouwen te realiseren die nog energie vragen, wordt de klimaatopgave enkel groter. De wat lagere kosten voor de bouw van een woning, worden uitgeruild naar extra maatregelen elders. En burgers krijgen de hogere energierekening gepresenteerd.</p> <h2>Energieneutraal</h2> <p>Gemeenten staan voor een enorme energietransitie-opgave in de bestaande gebouwde omgeving en zetten zich daar al volop voor in. De VNG vraagt nu de Tweede Kamer dringend om de minister te vragen om er alles aan te doen om deze opgave niet verder te vergroten. Nieuwbouw moet energieneutraal of energieleverend worden. Het Bouwbesluit is hiervoor een belangrijk sturingsmiddel. We zouden het dan ook een gemiste kans vinden als, bij wijziging van dit besluit, energieneutraal bouwen niet de norm wordt voor nieuwbouw.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat">Dossier Energie en klimaat</a></li> </ul></div> Gemeenten roepen Kamer op: Kies voor energieneutraal bouwen http://www.vng.nl/node/81086 Nieuws urn:uuid:020d7a9c-f1da-1140-c0ed-b947f6280624 Wed, 20 Feb 2019 15:09:27 +0000 De VNG roept Tweede Kamerleden op, om in de nieuwe bijna energieneutraal (BENG) norm te kiezen voor energieneutraal bouwen. De Kamer vergadert donderdag over dit onderwerp. FAQ&#039;s invoering nieuw rechtspositiebesluit ambtsdragers http://vng.nl/node/81073 Nieuwsoverzichten urn:uuid:daf77f1d-a9e4-c58c-9f02-c66ba6bb6614 Wed, 20 Feb 2019 14:09:38 +0000 <div class="feed-item-introduction">Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers krijgt de VNG veel vragen zoals: hoe zit het met de verstrekking van ICT-middelen in het oude en nieuwe regime, hebben raadsleden ook recht op vergoeding van reiskosten etc.</div> <div class="feed-item-body"><p>Deze en andere vragen hebben wij met de antwoorden voor u op een rij gezet.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/veelgestelde-vragen-rechtspositie-politieke-ambtsdragers">Lees verder </a>voor de veel gestelde vragen, inclusief antwoorden.</li> </ul> <p>Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/nieuws/nieuwe-modelregelingen-rechtspositie-politieke-ambtsdragers">Nieuwsbericht Nieuwe modelregelingen rechtspositie politieke ambtsdragers</a></li> </ul></div> Digitale publicatie processen-verbaal verkiezingsuitslagen http://vng.nl/node/81063 Nieuwsoverzichten urn:uuid:bc7eccd8-03c4-055d-ba7b-b3608ac024e4 Wed, 20 Feb 2019 12:56:06 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG vraagt gemeenten aandacht te hebben voor de verplichting om de processen-verbaan van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11) te scannen en op hun website te plaatsen.</div> <div class="feed-item-body"><p>Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats. Dit zijn de eerste verkiezingen waarbij gemeenten deze verplichting hebben. De openbaarmaking moet volgens de Kieswet onverwijld plaatsvinden nadat de burgemeester de stemtotalen van de gemeente heeft vastgesteld.</p> <p>De elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal levert een bijdrage aan het vergroten van de transparantie in het verkiezingsproces en een betere controleerbaarheid van de verkiezingsuitslagen.</p> <h2>Geen handtekeningen</h2> <p>Ter bescherming van persoonsgegevens en ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van handtekeningen, wordt de ondertekening van de stukken (de handtekeningen van de stembureauleden, de burgemeesters) niet elektronisch openbaar gemaakt. Ook de handtekeningen van de leden van de hoofdstembureaus en centraal stembureaus wordt niet op internet gezet. De modellen van de processen-verbaal zijn hierop aangepast: de ondertekening vindt plaats op een aparte pagina die bij het scannen en publiceren achterwege wordt gelaten.</p> <h2>Experiment centrale stemopneming</h2> <p>Gemeenten die deelnemen aan het experiment met centrale stemopneming blijven verplicht het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model II) elektronisch openbaar te maken op de gemeentelijke website. De ondertekening van de stukken blijft ook hier achterwege. Model II is hierop aangepast.</p> <h2>Ter inzage</h2> <p>Naast de verplichting om de processen-verbaal op het internet te plaatsen, blijft de verplichting gelden om deze stukken ter inzage te leggen. De terinzagelegging van deze stukken gebeurt wel integraal, dat wil zeggen inclusief de ondertekening.</p> <p>Gemeenten moeten ook een overzichtsbestand op hun website beschikbaar stellen waarin de uitslagen van de stembureaus zijn opgenomen (de OSV-bestanden).</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/11/17/gecombineerde-waterschaps--en-provinciale-statenverkiezingen-20-maart-2019">Circulaire van het ministerie van BZK van 11 december 2018 </a></li> </ul></div> Digitale publicatie processen-verbaal verkiezingsuitslagen http://www.vng.nl/node/81063 Nieuws urn:uuid:0c73497b-8db9-b71b-ffb8-68af922e35a0 Wed, 20 Feb 2019 12:56:06 +0000 De VNG vraagt gemeenten aandacht te hebben voor de verplichting om de processen-verbaan van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11) te scannen en op hun website te plaatsen. Workshops Prodemos over verkiezingen in begrijpelijke taal http://vng.nl/node/81059 Nieuwsoverzichten urn:uuid:efacc60f-1938-6225-cbad-55eb0d2511f7 Wed, 20 Feb 2019 11:14:11 +0000 <div class="feed-item-introduction">Op 20 maart 2019 gaan we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. ProDemos biedt aan twaalf gemeenten workshops aan speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Onder de noemer ‘ProDemos Schuift aan: Stem jij ook?’ Doet uw gemeente ook mee in de organisatie?</div> <div class="feed-item-body"><p>'Ik word altijd zenuwachtig van de rij,' begint Wouter bij de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. 'En ik vind het stembiljet onduidelijk en ook zo groot.' ProDemos ontwikkelde ‘Stem jij ook?’ speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking, zoals Wouter.</p> <h2>Workshop op locatie</h2> <p>ProDemos ondersteunt organisaties in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bij het organiseren van workshops over de verkiezingen. Daarbij wordt ingegaan op vragen zoals ‘Hoe werkt de provincie?’, ‘Waarom is het belangrijk om te stemmen?’, ‘Hoe kies ik de partij die bij mij past?’ en ‘Hoe moet ik stemmen?’ Een mooie manier om meer inwoners te betrekken bij de verkiezingen.  </p> <h2>Wie doet wat?</h2> <p>ProDemos biedt dit programma twaalf keer aan, tussen 7 en 19 maart, waarbij zij gratis het inhoudelijke programma op zich nemen. De gemeente regelt de locatie en faciliteiten en zorgt voor deelnemer(s) uit de politiek en inwoners met een licht verstandelijke beperking.</p> <h2>Meld u snel aan</h2> <p>Wilt u ook een workshop organiseren voor uw inwoners? Meld u dan aan via het <a href="https://reserveren.prodemos.nl/webshop/evenementen">reserveringssysteem</a></p> <h2>Meeri informatie</h2> <ul><li>Voor meer informatie over de inhoud zie de <a href="https://www.stemjijook.nu/workshops-in-het-land">website</a></li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> Workshops Prodemos over verkiezingen in begrijpelijke taal http://www.vng.nl/node/81059 Nieuws urn:uuid:34786818-d03f-57d3-b32c-e5764dbdb583 Wed, 20 Feb 2019 11:14:11 +0000 Op 20 maart 2019 gaan we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. ProDemos biedt aan twaalf gemeenten workshops aan speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Onder de noemer ‘ProDemos Schuift aan: Stem jij ook?’ Doet uw gemeente ook mee in de organisatie? &#039;DEALS voor inclusieve groei integraal benaderen&#039; http://vng.nl/node/81051 Nieuwsoverzichten urn:uuid:29bc8b5c-f4d7-f2c0-814b-88bd6545ff95 Wed, 20 Feb 2019 10:14:34 +0000 <div class="feed-item-introduction"> Een geïntegreerde benadering is voorwaarde voor succes in het DEALS project voor inclusieve groene groei in steden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Dat zei Ellen van Reesch, raadslid voor Groenlinks in de gemeente Bronckhorst, tijdens de expert meeting op 18 januari.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het DEALS project draagt bij aan coördinatie tussen en binnen overheden en samenwerking met niet-gouvernementele stakeholders. Zeventien experts kwamen bijeen in Den Haag om het project te bespreken.</p> <p>DEALS onderscheidt zes kernelementen die nodig zijn voor een geïntegreerde aanpak. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk op welke vlakken verbetering nodig is, zoals de integratie van investeringen in infrastructuur, het vaststellen van doelen en indicatoren voor geïntegreerd denken en een methodologie voor leren en kennisdeling.</p> <h2>Meer informatie:</h2> <ul><li><a href="http://www.vng-international.nl/wp-content/uploads/2019/02/Report-DEALS-Expert-Learning-Meeting-18-january-2019.pdf">Verslag van de bijeenkomst (pdf)</a></li> </ul> <p> </p> </div> &#039;DEALS voor inclusieve groei integraal benaderen&#039; http://www.vng.nl/node/81051 Nieuws urn:uuid:b7b0c02c-4ede-3615-7eb6-cee11e546ba7 Wed, 20 Feb 2019 10:14:34 +0000  Een geïntegreerde benadering is voorwaarde voor succes in het DEALS project voor inclusieve groene groei in steden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Dat zei Ellen van Reesch, raadslid voor Groenlinks in de gemeente Bronckhorst, tijdens de expert meeting op 18 januari. Utrechtse raadsleden adopteren Global goals http://vng.nl/node/81050 Nieuwsoverzichten urn:uuid:d174b96a-e78f-c178-36b3-9afb0022ff5e Wed, 20 Feb 2019 10:01:03 +0000 <div class="feed-item-introduction">Utrechtse raadsleden trapten op 7 februari een campagne af om de bekendheid van de zeventien Global Goals te vergroten en de doelen te verbinden aan het gemeentelijk beleid.</div> <div class="feed-item-body"><p>De Global goals zijn wereldwijd afgesproken onwikkelingsdoelstellingen. De raadsleden hebben één of meerdere doelen geadopteerd en gaan als ambassadeurs met hun doelen aan de slag. Dit doen ze samen met Utrechtse initiatieven zoals Utrecht4GlobalGoals en HeelUtrechtU.</p> <p>Initiatiefnemer en raadslid Janneke van der Heijden (GroenLinks) trapte vandaag af. Ze riep de raadsleden op om hun steun voor de Global Goals uit te spreken. Diverse raadsleden ondertekenden een door henzelf opgesteld manifest die ze gezamenlijk overhandigden aan voorzitter van de raad Jan van Zanen.</p> <p>Jan van Zanen reageert enthousiast: “Het werken aan een betere wereld begint hier, bij ons thuis, om de hoek. We moeten er allemaal naar streven om de wereld mooi te houden. Voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen”.  </p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/raadsleden-lanceren-campagne-voor-global-goals/">Nieuwsbericht gemeente Utrecht</a></li> </ul></div> Utrechtse raadsleden adopteren Global goals http://www.vng.nl/node/81050 Nieuws urn:uuid:b721117c-d795-e29c-6c9e-4e77d7610a55 Wed, 20 Feb 2019 10:01:03 +0000 Utrechtse raadsleden trapten op 7 februari een campagne af om de bekendheid van de zeventien Global Goals te vergroten en de doelen te verbinden aan het gemeentelijk beleid. Financiën licht wetsvoorstel WOZ toe op Belastingconferentie http://www.vng.nl/node/81049 Nieuws urn:uuid:570a21fa-077b-38f5-cac9-728aee57ebb3 Wed, 20 Feb 2019 09:25:31 +0000 De huidige Wet WOZ is op dit moment nog onvoldoende ingericht op het feit dat belanghebbenden tegengestelde belangen bij een WOZ-waarde kunnen hebben. Daarom moet de Wet WOZ hierop aangepast worden. Financiën licht wetsvoorstel WOZ toe op Belastingconferentie http://vng.nl/node/81049 Nieuwsoverzichten urn:uuid:51889deb-7a85-e811-bdaa-5cc808e6a131 Wed, 20 Feb 2019 09:25:31 +0000 <div class="feed-item-introduction">De huidige Wet WOZ is op dit moment nog onvoldoende ingericht op het feit dat belanghebbenden tegengestelde belangen bij een WOZ-waarde kunnen hebben. Daarom moet de Wet WOZ hierop aangepast worden.</div> <div class="feed-item-body"><p>Op dit moment loopt de consultatieperiode voor het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming WOZ ten einde. Doel van dit wetsvoorstel is om de rechtsbescherming van belanghebbenden bij een WOZ-beschikking adequaat te regelen.</p> <h2>Workshops</h2> <p>Omdat dit onderwerp erg leeft binnen gemeenten en er nog veel vragen over het wetsvoorstel zijn, komt het Ministerie van Financiën op 19 maart naar de VNG Belastingconferentie om hier twee workshops over te geven. De ontwerpers van het wetsvoorstel zullen daar de hoofdlijnen van het wetsvoorstel schetsen en aandacht besteden aan de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Dit is de kans om uit de eerste hand alle ins en outs van het wetsvoorstel te vernemen.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.vngbelastingconferentie.nl/">VNG Belastingconferentie</a></li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/wet-woz/nieuws/internetconsultatie-wijziging-wet-woz">Internetconsultatie wijziging Wet WOZ</a></li> </ul> <p> </p> </div> Werkgroep Principes voor digitale stad van start http://vng.nl/node/81039 Nieuwsoverzichten urn:uuid:16dc00ce-8751-d97f-0bdd-629cef6dcee4 Tue, 19 Feb 2019 14:11:59 +0000 <div class="feed-item-introduction">15 februari was de kick off bijeenkomst van de werkgroep Principes voor de digitale stad. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 tijdens de BALV aan alle VNG leden voor te leggen.</div> <div class="feed-item-body"><p>Eindhoven en Amsterdam hebben in 2017 de basis voor de principes gelegd.</p> <h2>Aanleiding</h2> <p>De VNG-commissie Informatiesamenleving heeft in mei 2018 een ledenbrief verzonden naar alle gemeenten over de Principes voor de digitale stad. In de ledenbrief beschrijven we hoe de digitalisering van onze samenleving gepaard gaat met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de inzet van nieuwe technologieën en het verzamelen van data in de openbare ruimte. Om gemeenten houvast te bieden wanneer ze worden geconfronteerd met deze vraagstukken, zijn er in de brief vier Principes voor de digitale stad terug te vinden. Afgesproken is om deze principes door te ontwikkelen, verder te concretiseren en uit te werken in een set praktische richtlijnen voor gemeenten.<br /></p> <div class="media media-element-container media-default"><div class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/kickoffsmartcityjpg-1">kickoffsmartcity.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="432" width="650" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/kickoffsmartcity_0.jpg?itok=3L9NmL0T" alt="" title="" /></div> </div> </div> <h2>Werkgroep</h2> <p>De werkgroep bestaat uit deelnemers van de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlemmermeer, Halderberge, Hilversum, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wijchen, Zevenaar, de provincie Brabant, de Nationale Politie, Centre for BOLD Cities,Wigo4it, het ministerie van BZK en de VNG.<br /><br /> De gemeentelijke werkgroepleden committeren zich als eigenaren aan het proces en een gezamenlijk gedragen eindresultaat om voor te leggen aan de BALV. De dagelijkse kar en inhoudelijke voorbereiding wordt getrokken door een regiegroep onder voorzitterschap van wethouder Jim Janssen (Maastricht) als lid van de Commissie Informatiesamenleving.</p> <h2>Komende periode</h2> <p>De komende periode verdiept de werkgroep zich in een aantal dilemma's en thema's rondom de principes. De werkgroep is ook een klankbordgroep voor eventueel te ontwikkelen instrumenten om de principes handen en voeten te geven. Tot slot vormt dit gremium een community van gemeenten en partners waar toekomstige dilemma's en datavraagstukken kunnen worden besproken om de maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering te voeden en gemeenten helpen positie te bepalen.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li>Voor meer informatie over de Principes voor de digitale stad, zie <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/brieven/principes-voor-de-digitale-stad">de ledenbrief</a> (2 mei 2018)</li> <li>Voor meer informatie over de werkgroep of deelname kunt u terecht bij: aantink.yeh@vng.nl.</li> <li>Indien u op de hoogte wilt blijven van andere activiteiten rondom Data &amp; Smart Society kunt u zich aanmelden via het <a href="https://formulieren.vngrealisatie.nl/houd-mij-op-de-hoogte">aanmeldformulier. </a></li> <li>Voor presentaties en documenten van events en bijeenkomsten kunt u zich aanmelden op de Pleio omgeving van het Kennisnetwerk Data &amp; Smart Society.</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> Werkgroep Principes voor digitale stad van start http://www.vng.nl/node/81039 Nieuws urn:uuid:2aa7c1dc-9d2c-b085-73a1-f8304fa43ed8 Tue, 19 Feb 2019 14:11:59 +0000 15 februari was de kick off bijeenkomst van de werkgroep Principes voor de digitale stad. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 tijdens de BALV aan alle VNG leden voor te leggen. Aanpak ondermijning vraagt om interne informatiedeling http://vng.nl/node/81028 Nieuwsoverzichten urn:uuid:f33eb072-2981-3f43-3f20-f25a40ef2b69 Mon, 18 Feb 2019 15:41:44 +0000 <div class="feed-item-introduction">Door hun breed scala aan wettelijke taken en bevoegdheden beschikken gemeenten intern over zeer veel informatie. Als zij bij aanwijzingen van ondermijning deze informatie naast elkaar mogen leggen, kunnen zij de bestuurlijke aanpak ervan versterken en (strafrechtelijke) partners beter informeren.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het wordt hierdoor mogelijk ondermijning (veel) sneller te signaleren en aan te pakken, en waar mogelijk (erger) te voorkomen.</p> <h2>Nut en noodzaak</h2> <p>In een recente brief aan de Raad van State onderstreept de VNG het nut en de noodzaak van de mogelijkheid tot intragemeentelijke en domeinoverstijgende gegevensuitwisseling. De VNG bepleitte vorig jaar in een mail aan de Tweede Kamer een wijziging van de Gemeentewet om het gemeenten mogelijk te maken informatie bij elkaar te leggen vanuit verschillende diensten om ondermijning te kunnen signaleren en er bestuurlijk tegen op te kunnen treden.</p> <h2>Gebrek aan mogelijkheden</h2> <p>Het gebrek aan (wettelijke) mogelijkheden om intern informatie te delen, leidt ertoe dat het onmogelijk is om echt als één overheid en integraal te kunnen handelen: een overheid die zich niet voor de gek laat houden. Ook de Regioburgemeesters pleiten in de 'Proeve van wetgeving: voorkomen en aanpakken ondermijning’ ervoor om informatie verkregen in het kader van verschillende gemeentelijke taken te kunnen bundelen als er aanwijzingen zijn van ondermijning.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190208_brief-overig_intragemeentelijke-informatiedeling.pdf">VNG-brief aan Raad van State: 'Intragemeentelijke informatiedeling'</a> (pdf, 8 februari 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/ondermijning/nieuws/aanpak-ondermijnende-criminaliteit-vraagt-om-meer-inzet">VNG-bericht: 'Aanpak ondermijnende criminaliteit vraagt om meer inzet'</a> (19 februari 2018)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/proeve_van_wetgeving_0.pdf">Bureau Regioburgemeesters: 'Proeve van wetgeving: voorkomen en aanpakken ondermijning'</a> (pdf, 2017)</li> </ul></div> Aanpak ondermijning vraagt om interne informatiedeling http://www.vng.nl/node/81028 Nieuws urn:uuid:439d0e7a-104a-0429-ff21-6363a810f342 Mon, 18 Feb 2019 15:41:44 +0000 Door hun breed scala aan wettelijke taken en bevoegdheden beschikken gemeenten intern over zeer veel informatie. Als zij bij aanwijzingen van ondermijning deze informatie naast elkaar mogen leggen, kunnen zij de bestuurlijke aanpak ervan versterken en (strafrechtelijke) partners beter informeren. Terugblik Algemeen Overleg Schulden en Armoede 14 februari http://vng.nl/node/81026 Nieuwsoverzichten urn:uuid:25f97e9d-09f5-e1f3-cee9-24b5e544da0e Mon, 18 Feb 2019 14:50:21 +0000 <div class="feed-item-introduction">Staatssecretaris Van Ark, minister Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Snel van Financiën waren uitgenodigd voor het overleg Schulden en Armoede van 14 februari. Het kabinet haalde de angel uit het debat met een brief aan de Kamer waarin maatregelen staan over de beslagvrije voet.</div> <div class="feed-item-body"><p>Per 2021 moet er een definitieve regeling komen om de beslagvrije voet te respecteren en tot die tijd wordt een aantal tussenmaatregelen genomen. De Kamer verwelkomde deze stappen, maar constateerde ook dat de overheid de grootste veroorzaker van problemen is. Doordat het belangrijkste knelpunt uit de weg was verliep het debat in een gemoedelijker sfeer.</p> <p>De VNG had gezamenlijk met Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR aandacht gevraagd voor diverse aandachtspunten.</p> <h2>Toeslagenstelsel</h2> <p>Kamerleden wezen het kabinet opnieuw op de negatieve kanten van het toeslagensysteem. Er loopt nu een Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar het toeslagenstelsel die oplossingen moet aanreiken op de korte en lange termijn, binnen en buiten de huidige wet- en regelgeving.</p> <p>Quick wins worden voor de zomer verwacht. De fundamentele discussie moet gevoerd worden in een volgend kabinet.</p> <h2>Basisnorm voor schuldhulpverlening </h2> <p>In navolging van de Ombudsman wil een meerderheid in de Kamer dat er een ‘basisnorm voor schuldhulpverlening’ komt. Daarmee wil de Kamer een einde maken aan de verschillen tussen gemeenten en wordt het voor burgers duidelijk op welke minimale dienstverlening zij kunnen rekenen. Gemeenten kunnen binnen die norm zelf bepalen hoe zij het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening en professionals organiseren.</p> <p>Gemeenten werken al aan bestuurlijke uitgangspunten, een kwaliteitskader en aan een gezamenlijke visie op sociaal incassobeleid. SZW-staatssecretaris Van Ark is hier enthousiast over en wil afwachten wat er ontwikkeld wordt. Zij ziet dat er door deze partijen geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de schuldhulpverlening, o.a. door het ondersteuningsprogramma Schouders Eronder.</p> <p>Van Ark wil daarom Divosa, VNG en NVVK de gelegenheid bieden eerst zelf met een voorstel te komen. </p> <h2>Boeteverhoging</h2> <p>De Kamer was het met minister Dekker van Rechtsbescherming eens dat mensen die een overtreding begaan, hun boete moeten betalen. Maar vrijwel alle Kamerleden vinden ook dat de automatische en snelle verhoging van boetes door het CJIB mensen met financiële problemen te hard raakt. Raemakers (D66) hield de minister voor dat 83% van de mensen die na de tweede verhoging niet betalen simpelweg het geld niet hebben om de oorspronkelijke boete te betalen. </p> <p>Het verhoogde bedrag in termijnen afbetalen vond de Kamer geen oplossing, net zo min als inzet van het breed moratorium waar De Lange (VDD) op hamerde. Raemakers kreeg op voorhand bijval voor de motie die hij aankondigde om via een ‘noodstopprocedure’ verhogingen (en dus zinloos oplopende schulden) te voorkomen.</p> <h2>Breed Moratorium</h2> <p>Gemeenten blijken het instrument Breed Moratorium nauwelijks in te zetten. Het moratorium biedt schuldenaren en schuldhulpverleners even rust om de financiële situatie van bewoners te stabiliseren. Van Ark gaat onderzoeken waarom dit instrument in de praktijk niet werkt en gaat hierover met de VNG in gesprek.</p> <h2>Kinderen in armoede</h2> <p>De bestuurlijke afspraken met de VNG over de ambitie rondom kinderen in armoede stellen de Kamer niet gerust. SZW-staatssecretaris Van Ark wilde echter niet zover gaan dat zij gemeenten een minimaal kindpakket of harde prestatiedoelen wil voorschrijven.</p> <p>Eerst wil zij kijken wat het ondersteuningsprogramma van Divosa, VNG en de Kinderombudsman oplevert. Binnenkort gaat Van Ark in gesprek met de VNG over een reductiedoelstelling en de definitie van armoede.</p> <h2>Clustering Rijksincasso</h2> <p>Minister Dekker meldde dat de grootste rijksincassopartijen zoals UWV vanaf het einde van het jaar hun vorderingen via het CJIB zullen laten lopen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om via één deurwaarder beslag te laten leggen. Wanneer de Belastingdienst aansluit is nog niet bekend.</p> <h2>Schuldenbewind</h2> <p>Ook de kwaliteit van bewindvoerders kwam ter sprake. In de Kamer is er breed draagvlak om goede kwaliteitseisen te hanteren en een beter toezicht hierop. Dit is ook één van de aandachtspunten uit de wetsevaluatie. Voor de zomer komt er een beleidsreactie op de evaluatie van de wijzigingen in de wet.</p> <p>Momenteel ligt er een aangepast wetsvoorstel van het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind voor bij onder andere de VNG.</p> <h2>Schuldhulpverlening aan zelfstandigen</h2> <p>In antwoord op vragen van de Kamer bevestigde Van Ark nogmaals dat gemeenten zelfstandigen niet mogen uitsluiten van schuldhulpverlening. Ze wil dit ook met de VNG bespreken. De huidige Memorie van Toelichting (MvT) voedt de onduidelijkheid hierover. Bij de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal de staatssecretaris in de MvT de onduidelijkheid wegnemen.</p> <h2>Vroegsignalering</h2> <p>Staatssecretaris Van Ark benut de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) meteen om gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken. De wet staat gemeenten in de toekomst expliciet toe om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties en andere partijen waarmee gemeenten samenwerken. Binnenkort wordt de wijziging van de Wgs voorgelegd in een internetconsultatie.</p> <p>Er is een VAO aangevraagd.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/aandachtspunten-ao-schulden-en-armoede-14-februari">Aandachtspunten AO 14 februari Armoede en Schulden</a></li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/190218_lobbymemo.pdf">Lobbymemo VNG</a> (15 februari 2019)</li> <li><a href="https://www.nvvk.eu/k/n235/news/view/9035/3481/staatssecretaris-blij-met-nvvk-initiatief-landelijke-basisnorm.html">NVVK-bericht</a> (15 februari 2019)</li> </ul></div> Terugblik adviescie. Rechtspositie Politieke ambtsdragers http://vng.nl/node/81025 Nieuwsoverzichten urn:uuid:6c3a83ef-eb33-e8e5-f62d-4f18431d0a55 Mon, 18 Feb 2019 14:00:51 +0000 <div class="feed-item-introduction">De commissievergadering van 14 februari 2019 stond in het teken van onder andere de invoering van het nieuwe Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het conceptbeleidsplan van de commissie en de governance van het rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Nieuwe Rechtpositiebesluit</h2> <p>Er is gesproken over de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit. De meeste onduidelijkheden bestaan over de gewijzigde regeling voor het ter beschikking stellen van ICT-middelen voor politieke ambtsdragers en de reiskostenregeling voor raadsleden. De VNG heeft beide punten onder de aandacht gebracht bij het ministerie van BZK.</p> <h2>Conceptbeleidsplan commissie</h2> <p>Elke nieuwe raadsperiode wordt een beleidsplan voor de adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers opgesteld. De commissie herkent zich in de speerpunten van het conceptbeleidsplan die zijn ingebracht tijdens de heisessie in november. Het beleidsplan wordt in mei 2019 vastgesteld.</p> <h2>Rechtspositieoverleg met BZK</h2> <p>Het ministerie van BZK heeft een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om onderzoek te doen naar de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege ter ondersteuning van het kabinet en het parlement op het gebied van de geldelijke aanspraken van politieke ambtsdragers. De commissie heeft kennisgenomen van dit voorstel en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Daarnaast heeft de commissie een goed gesprek gehad over het huidig rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK. Er werd onder andere gesproken over hoe de functie van het overleg verder kan worden versterkt.</p> <h2>Programma Democratie in Actie</h2> <p>De VNG heeft een presentatie verzorgd over het programma Democratie in Actie. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen en heeft als doel de lokale democratie te versterken. De komende jaren worden verschillende (inhoudelijke) activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van politieke ambtsdragers.</p> <h2>Vergoeding commissieleden</h2> <p>Een raadslid uit de gemeente Montfoort heeft aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen de raadsledenvergoeding en de vergoeding van commissieleden in de laagste 4 inwonersklassen. De commissie vindt dat er op dit moment geen democratisch gelegitimeerd draagvlak is voor een verhoging. Tevens ontbreekt een financiële dekking vanuit het Gemeentefonds. Verder acht de commissie de verhoging van de vergoeding voor commissieleden een lokale aangelegenheid. Het Rechtpositiebesluit biedt gemeenten mogelijkheden om in bepaalde gevallen de commissievergoeding te verhogen.</p> <h2>Reactie wetsvoorstel tijdelijke vervanging raadslid</h2> <p>In de commissie is gesproken over de wijziging van de Kieswet waarbij het mogelijk wordt gemaakt voor raadsleden om tijdelijk vervangen te worden bij ziekte of zwangerschap in de laatste 16 weken van de zittingsperiode. De commissie vindt het belangrijk dat de gehele zittingsperiode een vervanger benoemd kan worden zodat de continuïteit in de raad gewaarborgd blijft en heeft daarom ingestemd met het wetsvoorstel.</p> <p> </p> </div> Afspraken Wnra en Cao Gemeenten definitief http://vng.nl/node/81020 Nieuwsoverzichten urn:uuid:59615802-21aa-e4bb-f0ce-a2219b6dec2c Mon, 18 Feb 2019 13:14:13 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG en de vakbonden hebben de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden.</div> <div class="feed-item-body"><p>In dit bericht staat een overzicht van de uitkomsten van de ledenraadpleging. De VNG geeft op 4 maart in een ledenbrief een uitgebreide reactie op de ledenraadpleging inclusief alle inhoudelijke reacties.</p> <h2>Wnra en Cao Gemeenten</h2> <p>Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) in werking. Op dat moment gaan alle regels voor de arbeidsrelatie van (onder andere) gemeenteambtenaren over van de Ambtenarenwet naar het Burgerlijk Wetboek (BW). In de plaats van de op de Ambtenarenwet gebaseerde CAR-UWO komt een op het BW gebaseerde Cao Gemeenten. De VNG en de vakbonden hebben nu definitief de tekst voor de nieuwe Cao Gemeenten vastgesteld, zodat zeker is dat die op 1 januari 2020 gaat gelden.</p> <h2>De gemaakte afspraken</h2> <ul><li>Per 1 januari 2020 vervallen de CAR-UWO en de daarop gebaseerde gemeentelijke rechtsposities. In de plaats daarvan komt de Cao Gemeenten.</li> <li>De materiele rechten en plichten uit de CAR-UWO gaan één-op-één over naar de Cao Gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn bepalingen die strijdig zijn met het BW of met het BW overlappen, en hoofdstuk 12 over het georganiseerd overleg.</li> <li>In de plaats van het georganiseerd overleg, is er beperkt lokaal overleg over negen arbeidsvoorwaarden en over de personele gevolgen van reorganisaties. Voor andere onderwerpen is er geen overlegverplichting.</li> <li>Voor de arbeidsrelatie zijn er geen bezwaar- en beroepsprocedures meer. Gemeentelijke werkgevers moeten een geschillenregeling hebben voor drie onderwerpen: functiewaardering, sociale plannen en van-werk-naar-werk trajecten.</li> <li>De VNG en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om te voorkomen dat er een stapeling ontstaat van de huidige cao-afspraken voor boventalligen (van-werk-naar-werk) en de vanaf 1 januari 2020 geldende wettelijke transitievergoeding.</li> <li>De VNG en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om een werkgeversbijdrage aan de vakbonden mogelijk te maken.</li> <li>In de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2014 is er een tijdelijke ontslagcommissie. Die toetst reorganisatieontslag in plaats van het UWV.</li> </ul> <h2>Uitslag ledenraadpleging</h2> <p>De VNG heeft een ledenraadpleging gehouden over de afspraken. 275 gemeenten hebben gereageerd. 199 gemeenten stemden in. Dat is 74 procent van de gewogen stemmen. 76 gemeenten stemden tegen. Dat is 24 procent van de gewogen stemmen. 57 aangesloten organisaties brachten een adviserende stem uit: 40 positieve adviserende stemmen en 17 negatieve adviserende stemmen.</p> <h2>Argumenten tegenstemmers</h2> <p>Gemeenten die tegenstemden, deden dat vanwege:</p> <ul><li>De afspraken over het lokaal overleg</li> <li>De intentie om een werkgeversbijdrage mogelijk te maken</li> <li>Afspraken die nog niet definitief zijn (transitievergoeding) of nog moeten worden uitgewerkt (geschillencommissie en ontslagcommissie).</li> <li>Het ontbreken van een hoofdstuk disciplinaire straffen.</li> </ul> <p>Ook onder de gemeenten die voor de afspraken hebben gestemd, zijn deze bezwaren geuit.</p> <h2>Verder</h2> <p>Een fors aantal gemeenten heeft kritiek op een aantal belangrijke onderdelen. Een meerderheid aanvaardt de afspraken, maar het aantal tegenstemmers is bij deze ledenraadpleging hoger dan gebruikelijk bij een cao. Er is kritiek onder zowel voor- als tegenstemmers.</p> <p>In  onze ledenbrief op 4 maart geven we een uitgebreide reactie op de ledenraadpleging. Hierbij gaat de VNG in op alle inhoudelijke reacties. In de brief komt ook een overzicht van alle nog te nemen stappen naar de nieuwe cao.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/normalisering-rechtspositie-ambtenaren">VNG dossier Wnra</a></li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> Online OMOOC cursussen ‘Digitalisering doet ertoe’ http://vng.nl/node/80947 Nieuwsoverzichten urn:uuid:7413be35-c78a-e2d5-e1c9-94c4c9a9470f Mon, 18 Feb 2019 11:53:58 +0000 <div class="feed-item-introduction">Steeds meer zaken tussen inwoners en overheid worden digitaal geregeld. Deze digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het werk van medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere publieke organisaties verandert erdoor.</div> <div class="feed-item-body"><p>In zes online open cursussen onderzoekt Wouter Welling, beleidsadviseur Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de impact van digitalisering op het werk van en werken bij de overheid. De zogenoemde omooc’s bieden inzichten rond digitale identiteit, digitale inclusie, platformen, algoritmen, grondrechten en de generieke digitale infrastructuur.</p> <div class="slideout-panel"> <div class="content-wrapper"> <div class="wrap upper-padding"> <div class="main-side"> <div class="column-main"> <div class="wp-content"> <h2>OMOOC</h2> <p>OMOOC is een samenstelling van O en MOOC. De afkorting MOOC staat voor  Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. De O staat voor overheid, want dat is waar de thema’s van de MOOCs betrekking op hebben. Inmiddels zijn er meer dan elf MOOCs gelanceerd die bestaan uit meer dan 80 inzichten en meer dan 90 sprekers, afkomstig uit verschillende overheidslagen, het bedrijfsleven en de wetenschap.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li>De omooc’s zijn te vinden via <a href="https://omooc.nl/mooc/"> omooc.nl </a></li> </ul> <p> </p> </div> Online OMOOC cursussen ‘Digitalisering doet ertoe’ http://www.vng.nl/node/80947 Nieuws urn:uuid:5c9166ab-1be9-b2f9-3c4d-604f05d57f9c Mon, 18 Feb 2019 11:53:58 +0000 Steeds meer zaken tussen inwoners en overheid worden digitaal geregeld. Deze digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het werk van medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere publieke organisaties verandert erdoor. Capelle aan den IJssel is Vrijwilligersgemeente van het jaar http://vng.nl/node/81024 Nieuwsoverzichten urn:uuid:ffc8c665-16bd-1082-2cfe-dae77970a323 Mon, 18 Feb 2019 11:41:22 +0000 <div class="feed-item-introduction">Capelle aan den IJssel is verkozen tot ‘Vrijwilligersgemeente van het jaar’. De gemeente kreeg deze eervolle vermelding, onderdeel van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019, voor de brede ondersteuning en waardering van het lokale vrijwilligerswerk.</div> <div class="feed-item-body"><p>De jury prijst vooral de innovatieve aanpak, zoals de inzet van studenten van de Erasmus Universiteit en de koffie-estafette van de wethouder. De prijs werd afgelopen vrijdag uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen (Utrecht), als voorzitter van de VNG. </p> <h2>Winnaars juryprijzen</h2> <p>In de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten, ging de juryprijs naar Ixta Noa, een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans.  In de categorie Lokale vrijwilligersprojecten won stichting Anders uit Papendrecht. In de categorie VriendenLoterij Passieprijs koos de jury voor de veertienjarige Pip Schevers van kookproject De Kluis.</p> <h2>Publieksprijzen </h2> <p>De publieksprijzen gingen naar het Vrijwilligersplein van stichting Alzheimer, een digitaal platform speciaal voor vrijwilligers, Avavieren uit gemeente Westland die aangepaste vakanties organiseert voor kinderen met een beperking en hun ouders en broers en zusjes en Stef Verhagen van TOF vakanties uit Leeuwarden, hij zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking een onvergetelijke vakantie te bezorgen.</p> <p></p> <div class="media media-element-container media-default"><div class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/fotouitreikingmeerdanhanden2019web-ajpg-0">foto_uitreiking_meer_dan_handen_2019.web-a.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="400" width="600" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/nieuws_afbeeldingen/2019/foto_uitreiking_meer_dan_handen_2019.web-a_0.jpg?itok=1zX10Jsk" alt="" title="" /></div> </div> </div><p> <em>De winnaars met minister Hugo de Jonge en burgemeester Jan van Zanen (voorzitter VNG).</em></p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.vrijwilligersprijzen.nl/">Meer dan handen: vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet</a></li> </ul> <p><em>De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG. LSA en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie. Met deze prijzen krijgen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de erkenning en waardering die zij verdienen voor hun belangeloze inzet.</em></p> <p> </p> </div> Capelle aan den IJssel is Vrijwilligersgemeente van het jaar http://www.vng.nl/node/81024 Nieuws urn:uuid:db6f1c59-8765-a2d0-ddc6-5f95180e98c8 Mon, 18 Feb 2019 11:41:22 +0000 Capelle aan den IJssel is verkozen tot ‘Vrijwilligersgemeente van het jaar’. De gemeente kreeg deze eervolle vermelding, onderdeel van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019, voor de brede ondersteuning en waardering van het lokale vrijwilligerswerk. VNG en Microsoft komen gemeentelijke voorwaarden overeen http://www.vng.nl/node/81012 Persberichten urn:uuid:5429ea1a-e8f4-69bb-7113-ed86ba03d613 Fri, 15 Feb 2019 12:47:07 +0000 Microsoft en VNG ondertekenen gemeentelijke voorwaarden http://vng.nl/node/81011 Nieuwsoverzichten urn:uuid:cbf2d87f-7d50-0d75-2f76-fce27cf9eb3f Fri, 15 Feb 2019 12:44:41 +0000 <div class="feed-item-introduction">Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.</div> <div class="feed-item-body"><p>Uit de onderhandelingen zijn gunstige voorwaarden gekomen, waarvan gemeenten zelf bepalen of ze er gebruik van maken.</p> <p></p> <div class="media media-element-container media-default"><div class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/15022019002ajpg">15022019_002a.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="400" width="600" style="height:400px;width:600px;" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/nieuws_afbeeldingen/2019/15022019_002a.jpg?itok=JBPdNJOo" alt="" title="" /></div> </div> </div> <h2>Samen organiseren</h2> <p>Een aantal belangrijke veranderingen in de werkomgeving van Microsoft, waaronder Office 365-producten, Windows 10, beveiligingsproducten en samenwerkingsproducten, was voor VNG Realisatie aanleiding met Microsoft in onderhandeling te treden over de voorwaarden. De ondertekening past binnen de beweging die gemeenten hebben ingezet om meer samen te organiseren.</p> <h2>Cloud Competence Center</h2> <p>Het Rijk en de VNG zijn zich bewust van de bevindingen van het Data Protection Impact Assessment (DPIA), uitgevoerd in opdracht van het SLM Microsoft Rijk. Gezamenlijk zetten we de komende maanden een Cloud Competence Center op, dat - naast het volgen van de invulling van de bevindingen in het DPIA - zal zorgen voor ondersteunende informatie over het veilig en privacy-gericht inrichten en gebruiken van Windows 10 en Office 365. Het Center richt zich eerst op Microsoft en in 2020 ook op andere softwareproducten. </p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/persberichten/19-02-15/vng-en-microsoft-komen-gemeentelijke-voorwaarden-overeen">VNG-persbericht</a> (15 februari 2019)</li> </ul></div> Terugblik op de bestuursvergadering 14 februari http://vng.nl/node/81002 Nieuwsoverzichten urn:uuid:3bc4e881-7105-26d2-9db8-fe8d2f1c11b6 Fri, 15 Feb 2019 09:16:04 +0000 <div class="feed-item-introduction">Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Welke afspraken zijn er met de vakbonden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 14 februari over bijgepraat.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Meerjarenvisie</h2> <p>De VNG presenteert tijdens de ledenvergadering in juni de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze wordt opgesteld op basis van discussiebijeenkomsten met de provinciale afdelingen, die inmiddels bijna allemaal zijn bezocht.</p> <p>Ook heeft het bestuur in januari een aantal dilemma's besproken die wat hen betreft een plek verdienen in de visie. Het bestuur complimenteert de opstellers met de voorlopige opzet van de Meerjarenvisie en met de wijze waarop de thematiek is weergegeven.</p> <ul><li><a href="https://meerjarenvisie.vng.nl/">meerjarenvisie.vng.nl</a></li> </ul> <h2>Congreslocatie 2020</h2> <p>Elk jaar kunnen gemeenten zich inschrijven om het jaarcongres van de VNG te organiseren. De procedure voor de locatie van 2020 is inmiddels gesloten en de vertegenwoordigers van de drie laatste gastgemeenten geven een advies aan het bestuur voor de gastgemeente 2020.</p> <p>Het bestuur stemt hiermee in en zal de gastgemeente 2020 tijdens het komende congres in juni in Barneveld bekendmaken.</p> <h2>Conceptagenda ALV juni 2019</h2> <p>Tijdens het congres in Barneveld wordt de ALV gehouden, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart. Het bestuur neemt kennis van de voorlopige agenda. Bestuurslid Lenferink vraagt extra aandacht voor de grote veranderingen in het informatielandschap en aankomende besluitvorming in de vereniging, een thema waar de VNG zeer actief op is. Het onderwerp krijgt aandacht tijdens het jaarcongres.</p> <h2>Klimaatakkoord</h2> <p>Ook deze keer wordt het bestuur door Lot van Hooijdonk - voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu - op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond het Klimaatakkoord. In maart zijn de doorrekeningen van de planbureaus gereed. De bedoeling is tijdens de ALV in juni een eventueel akkoord voor te leggen aan de leden. Onzeker is echter of de tekst hiervan tijdig genoeg beschikbaar is, zodat de leden zich er goed in kunnen verdiepen.</p> <p>Het bestuur stemt in met het voorstel van bestuurslid Revis dat alle VNG-commissies de komende periode gebruiken om te inventariseren of en in welke mate het klimaatakkoord voor hun werkveld relevant is.</p> <ul><li><a href="http://www.vng.nl/energie">www.vng.nl/energie</a></li> </ul> <h2>Normaliseren CAO</h2> <p>Voorzitter Roel Cazemier van het College voor Arbeidszaken informeert het bestuur dat met de vakbonden afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020. Vanaf dat jaar valt gemeentepersoneel onder het 'normale' arbeidsrecht. De afspraken zijn inmiddels voorgelegd aan de leden: 74% stemde voor en 24% tegen. Het College adviseert het bestuur in te stemmen met de afspraken, hetgeen gebeurt. Als ook de vakbonden instemmen wordt de nieuwe regeling per 1 januari 2020 van kracht.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/normalisering-rechtspositie-ambtenaren">VNG-dossier Normalisering rechtspositie ambtenaren</a></li> </ul> <h2>Overige onderwerpen</h2> <p>In de (B)ALV van 30 november 2018 zijn vier moties ingediend. De directie praat het bestuur bij over de stand van zaken. Het bestuur stemt in met de benoeming van de leden van de Kamer Inclusieve Arbeid en de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie.</p> <p>De Algemene directie van de VNG stelt jaarlijks een directieplan en een directieverslag op. Het bestuur stemt in met het verslag 2018 en het plan 2019. Ook is gesproken over de wijze waarop de VNG de relatie wil gaan opbouwen met de leden van Europees Parlement die na de verkiezingen van 23 mei aantreden en over de Europese agenda VNG 2019, waarmee wordt ingestemd.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/de-europese-agenda-van-de-vng-2019_20190205.pdf">Europese Agenda 2019</a> (pdf)</li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/bestuur-en-commissies-vng/bestuur">VNG-Bestuur</a></li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> Overheid van nu inspireert http://www.vng.nl/node/81000 Nieuws urn:uuid:4eb034bb-9481-67af-a3ea-72dd06ee9f88 Fri, 15 Feb 2019 08:50:14 +0000 Wie bezig is met interbestuurlijke samenwerking en daarbij wat inspiratie kan gebruiken kan vanaf vandaag terecht op de website www.overheidvannu.nl voor voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen bestuurslagen. Overheden lanceren samen nieuwe aanpak veilig verkeer http://www.vng.nl/node/80989 Nieuws urn:uuid:a1b4ce79-7c30-523a-f7bf-39a6967539eb Thu, 14 Feb 2019 13:01:10 +0000 Namens de VNG ondertekende Harald Bouman, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers van provincies en vervoersregio's in Utrecht vandaag het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer.  Peter Hennephof nwe voorzitter Taskforce Samen organiseren http://www.vng.nl/node/80988 Nieuws urn:uuid:d877279e-4b31-6b18-4bbd-91949d178155 Thu, 14 Feb 2019 12:46:51 +0000 De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Peter Hennephof, gemeentesecretaris van Den Haag, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij volgt Irma Woestenberg op, de huidige voorzitter van de Taskforce.  Consultatie Urban Agenda partnerschap energietransitie http://www.vng.nl/node/80987 Nieuws urn:uuid:b9b0a8c9-a40f-b597-89bd-0af1c6e089d5 Thu, 14 Feb 2019 12:18:40 +0000 Het partnerschap voor energietransitie (ETP) van de EU Urban agenda heeft haar actieplan afgerond en opengesteld voor consultatie. Gemeenten kunnen tot en met 4 maart 2019 input leveren. Proef om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen http://www.vng.nl/node/80986 Nieuws urn:uuid:877a5b03-2fc6-28fc-24dd-8e192c55dc85 Thu, 14 Feb 2019 12:01:49 +0000 De vereniging van Europese grensgemeenten (AEBR) roept op om voorstellen in te dienen voor een nieuwe pilot om wettelijke en administratieve obstakels voor grensoverschrijdende samenwerking te indentificeren en weg te nemen. Handle With Care: extra aandacht op school na geweld thuis http://www.vng.nl/node/80963 Nieuws urn:uuid:90cea4a3-e61e-59b6-12fc-b74a329f015e Wed, 13 Feb 2019 16:28:14 +0000 In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan de school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen.